Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").

1. Definice

V těchto obchodních podmínkách

1.1. "E‑shop" znamená počítačový program — internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.bohatazena.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

1.2. "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E‑shopu;

1.3. "Nákupní košík" znamená část E‑shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E‑shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.4. "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.5. "Provozovatel" znamená společnost Marie Sychrová, č.p. 187, Halenkovice, 763 63, IČ: 14423205, OSVČ, email: marie.sychrova@explicitinvest.cz, telefon: 732 407 778

1.6. "Spotřebitel" znamená Uživatele — člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.7. "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E‑shop;

1.8. "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E‑shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

2. Obecná ujednání o digitálním obsahu:

2.1. Koupí digitálního produktu dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu mezi poskytovatelem a uživatelem.

2.2. Uživatel se zavazuje zaplatit za digitální obsah odměnu.

2.3. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

2.4. Poskytovatel je povinen digitální obsah poskytnout uživateli k osobnímu užití ihned po získání sjednané odměny, pokud ze zjevných důvodů není sjednáno jinak.

2.5. Jestliže ze zjevných důvodů nebylo sjednáno pozdější poskytnutí digitálního obsahu a tento nebyl poskytnut ihned po uhrazení sjednané částky, uživatel poskytovatele o této skutečnosti upozorní. Nedojde-li k bezodkladnému zpřístupnění objednaného digitálního obsahu, může uživatel od smlouvy odstoupit.

2.6. Aktualizace digitálního obsahu nejsou součástí plnění Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, pokud v objednávce není sjednáno jinak.

2.7. Digitálním obsahem jsou míněny i produkty zdarma. Odměnou jsou v tomto případě osobní údaje uživatele. I v tomto případě dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu a smluvní vztah se řídí ujednáními výše.

2.8. K uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu nedochází, pokud za produkt zdarma nejsou odměnou osobní údaje do databáze poskytovatele, ale tyto jsou poskytnuty pouze za účelem vyřízení objednávky a předání digitálního obsahu.

3. Odpovědnost za vady při poskytování digitálního obsahu

3.1. Pokud vykazuje digitální obsah vadu, může uživatel uplatnit práva z vadného plnění.

3.2. Uživatel v postavení spotřebitele má právo upozornit poskytovatele na vadu digitálního obsahu v období 2 let od koupě produktu. Poskytovatel vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil uživateli značné potíže, a to v případě, že to je možné nebo že to není nepřiměřeně nákladné.

3.3. Pokud uživatel není v postavení spotřebitele, může uplatnit práva z vadného plnění ihned po předání digitálního obsahu.

3.4. Uživatel upozorní poskytovatele na vadu digitálního obsahu e‑mailem na …

3.5. Reklamační řízení počíná dnem, kdy poskytovatel přijme e‑mail s vytknutím vady od uživatele. Poskytovatel je povinen vadu odstranit co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od jejího přijetí. Pokud na opravu vady poskytovateli 30denní lhůta nebude stačit, nejpozději 30. den reklamace o tom bude uživatele informovat zprávou o průběhu reklamace.

3.6. Jestliže poskytovatel vadu dle odstavce č. 3 neodstraní, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Toto platí i v případě, je vada poskytovatelem odstraněna, ale objeví se znovu. Pokud se jedná o bezvýznamnou vadu, nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

3.7. Přiměřená sleva se stanoví jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Do slevy se zohledňuje, jak dlouho byl digitální obsah poskytován s vadou a bez vady, pokud jde o digitální obsah na určitou dobu.

3.8. Pokud jsou odměnou sjednanou za digitální obsah osobní údaje uživatele, nemá spotřebitel právo na slevu z důvodu vadného plnění.

3.9. Pokud dojde k vyčíslení přiměřené ceny nebo k odstoupení od smlouvy, je poskytovatel povinen zaslat peněžitou částku uživateli na účet, ze které byla částka odeslána, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

3.10. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

4. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

4.1. Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytování služeb, a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči.

4.2. V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.3. Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

4.3.1. Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu

Marie Sychrová, č.p. 187, Halenkovice 763 63

4.3.2. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

4.3.3. Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.3.4. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

4.3.5. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

4.3.6. Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

5. Proces uzavření smlouvy

5.1. Provozovatel prostřednictvím E‑shopu nabízí Uživatelům koupi Zboží, a to uvedením označení Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, náklady na dopravu a případně nákladů na navrácení Zboží, pokud toto nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní přepravou.

5.2. Pro objednání Zboží Uživatel vyplní objednávkový formulář (dále jen "Objednávka").

5.3. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném Zboží;
  • způsobu úhrady kupní ceny;
  • způsobu dodání / doručení objednávaného zboží, přitom bude informován o nákladech spojených s takovým dodáním / doručením.

5.4. Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.

5.5. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e‑mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

5.6. Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením "Odeslat objednávku".

5.7. Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí e‑mailem na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.

5.8. Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.

5.9. Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle 3.7. těchto obchodních podmínek.

5.10. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.11. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E‑shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

6. Kupní smlouva

6.1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

6.1.1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E‑shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E‑shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E‑shopu.

4.1.2. Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Pro odstoupení uživatel použije příslušný formulář, který si stáhne ze stránek. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

6.1.3. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

6.1.4. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané Objednávky v uživatelském prostředí Portálu.

6.1.5. Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E‑shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.

6.1.6. Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E‑shopu.

6.1.7. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

6.1.8. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

6.1.9. Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

6.1.10. Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

6.1.11. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

6.1.12. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E‑shopu jsou pouze orientační.

6.1.13. Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad — fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E‑shopu.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

8. Užívání E‑shopu

8.1. Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E‑shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

8.2. Provozovatel má právo změnit E‑shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

8.3. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E‑shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E‑shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

8.4. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E‑shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

8.5. V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

9. Prohlášení provozovatele

9.1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E‑shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

9.2. Vlivem technické chyby v E‑shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

9.3. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E‑shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

9.4. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E‑shopu na stránce Kontakt.

10. Rozhodné právo

10.1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

11. Účinnost

11.1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1. května 2023.

V Halenkovicích dne 1. 5. 2023